RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest APK SERWIS KUROŚ PIOTR, z siedzibą w Piastowie ul. Kosziuszki 2B/20

 firma dostępna pod adresem: www.apkserwis.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli jest to niezbędne do:
-umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane drogą elektroniczną
-obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożysz taka reklamację
-obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
-kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu APK SERWIS KUROŚ PIOTR, którym jest:
- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
-kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały informacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez telefon i e-mail,
-wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia Twojego towaru
-zapewnienie obsługi usług płatniczych
-windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych
-zapobiegania nadużyciom i oszustwom
-statystycznych i archiwizacyjnych
-maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Jakie działania mogą Państwo podjąć w celu ochrony swoich danych?
- wystąpić z żądaniem dostępu do swoich danych, żądać sprostowania, ograniczenia w ich przetwarzaniu, albo ich usunięcia.
-mogą Państwo cofnąć ( w każdym czasie) wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych w zakresie jakiego dotyczy ta zgoda, z tym jednak, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzania Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego , którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( adres Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
-przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną i telefoniczną, tj. podmiotom które zapewniają usługi płatnicze, kredytowa, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe, wspierają promocję ofert. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie ( w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe mogą byćprzetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Naszą firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych ( również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji lub zainteresowań.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu telefonu 513428025 lub e-mail sklep@apkserwis.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

APK SERWIS KUROŚ PIOTR
KOŚCIUSZKI 2B/20
05-820 PIASTÓW